Å analysere en setning

Når vi finner de ulike setningsleddene i en setning, sier vi at vi
analyserer setningen.

Når du skal analysere en setning, må du gjøre det slik eksemplet viser.

Eksempel

Per leser avisen på bussen.

1) Start alltid med å finne verbalet.
Verbalet i denne setningen er ”leser”

2) For å finne subjektet må du spørre: Hvem+verbal? (Hvem leser?)
Svaret er ”Per” , og Per er subjektet her.

Alle vanlige setninger må ha subjekt og verbal!

3) For å finne objektet må du spørre: Hva + verbal + subjekt? (Hva leser Per?)
Svaret er ”avisen” og det er objektet i denne setningen.

4) ”på bussen” forteller hvor noe skjer, og dette er adverbialet i setningen.