Setningsledd

En setning er laget av mange ulike deler. Disse delene kaller vi setningsledd. Her skal vi se på disse setningsleddene.

Verbal
Verbalet er det verbet i setningen som er bøyd i tid. En infinitiv alene kan aldri være verbal!
Per leser avisen. ( Her er LESER verbalet)
Å lese er morsomt. (Verbal= ER i denne setningen)

Subjekt
Subjektet er den eller det som gjør noe i setningen. Noen ganger kan ordet ”det” være subjekt.
Per leser avisen. (Her er PER subjekt)
Det er kaldt ute. (Her er DET subjekt)

Objekt
Objektet er ofte den tingen man gjør noe med.
Per leser avisen. (Her er AVISEN objekt.)

Adverbial
Adverbialet gir oss informasjon om: Når, hvor ofte, hvor lenge, hvor, hvordan, hvor langt, hvor mye.
Per leser avisen klokken 09:00.
Per leser avisen hver dag.
Per leser avisen i en time.
Per leser avisen på bussen.
Per leser avisen sakte.
Per tar bussen 10 kilometer.
Bussbilletten koster 30 kroner.

SubjektVerbalObjektAdverbial
Perleseravisenklokken 09:00
Perleseravisenhver dag
Perleseraviseni en time
Perleseravisenpå bussen
Perleseravisensakte
Pertarbussen10 kilometer
Bussbillettenkoster30 kroner

I tillegg til verbal, subjekt, objekt og adverbial har vi også noen flere setningsledd.

Indirekte objekt

Et indirekte objekt forteller for hvem noe blir gjort, eller hvem som får det direkte objektet.

Jon gir meg avisen (Her er MEG det indirekte objektet.)

Setningsadverbial

Vi har en del småord som f.eks: ikke, aldri, alltid, sjelden, ofte etc. som påvirker meningen til hele setningen.

Disse ordene kaller vi setningsadverbial.