Uregelmessige verb

Her finner du en liste med de vanligste uregelmessige verbene. 

(Presensformen er bare skrevet inn hvis den ikke er regelmessig.)

INFINITIVPRESENSPRETERITUMPRESENS PERFEKTUM
be (ask,invite,pray)badhar bedt
bite (bite)bethar bitt
bli (stay,become)blehar blitt
brekke(break)brakkhar brukket
brenne (burn)branthar brent
bringe (bring)braktehar brakt
bære (carry)barhar båret
dra (go, drag)droghar dratt
drikke (drink)drakkhar drukket
drive (do,operate)drevhar drevet
falle (fall)falthar falt
finne (find)fanthar funnet
fly (fly)fløyhar fløyet
forlate (leave)forlothar forlatt
forsvinne (disappear)forsvanthar forsvunnet
fortelle (tell)fortaltehar fortalt
fryse (freeze)frøshar frosset
følge (follow)fulgtehar fulgt
få (get)fikkhar fått
gi (give)gavhar gitt
gjøre (do)gjørgjordehar gjort
gråte (cry)gråthar grått
gå (walk)gikkhar gått
ha (have)haddehar hatt
henge (hang)hanghar hengt
hjelpe (help)hjalphar hjulpet
komme (come)komhar kommet
kunne (be able to)kankunnehar kunnet
le (laugh)lohar ledd
legge (lay,put)lahar lagt
ligge (lie)har ligget
løpe (run)løphar løpt
måtte (have to)måttehar måttet
rekke (reach)rakkhar rukket
se (see)har sett
selge (sell)solgtehar solgt
sette (put,place)sattehar satt
si (say)siersahar sagt
sitte (sit)satthar sittet
skjære (cut)skarhar skåret
skrive (write)skrevhar skrevet
skulle (should)skalskullehar skullet
slå (hit)slohar slått
sove (sleep)sovhar sovet
sprekke (crack)sprakkhar sprukket
spørre (ask)spørspurtehar spurt
stjele (steal)stjalhar stjålet
stå (stand)stodhar stått
synge (sing)sanghar sunget
ta (take)tokhar tatt
treffe (meet,hit)traffhar truffet
trekke (pull)trakkhar trukket
velge (choose)valgtehar valgt
ville (want to)vilvillehar villet
vinne (win)vanthar vunnet
vite (know)vetvisstehar visst
være (be)ervarhar vært